Anne Thulin, Double Dribble, 2010. Foto: Anders Norrsell.

Kultursamverkansmodellen – regional kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett samverkansråd.

Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är: Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Kulturrådets styrelse beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet under januari. Beslutet sker efter samråd med Samverkansrådet. Landstingens/regionernas kulturplaner utgör underlag för statens bidragsgivning.

Kultursamverkansmodellen ska – precis som tidigare – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen och regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.

Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.

Header logo