Sedd - genom konsten. Bild: Mymmel Blomberg

Kultur för äldre– säkras i Halland

I Halland pågår sedan våren 2012 ett arbete med målet att kultur för äldre, särskilt inom äldreomsorgen, ska säkras i form av långsiktigt hållbara lösningar.

Med stöd av Kulturrådet har Region Halland kunnat föra samtal med kommunerna, som resulterat i följande slutsatser:

  • Nya generationer äldre kräver nya former av aktiviteter och stimulans – kulturen är viktig
  • Kulturen som resurs för hälsan och i arbetet med äldre, är inte säkrad i politik, organisationer och verksamhet
  • Kulturutbildning saknas i vårdutbildningarna
  • Riktlinjer, tydliga uppdrag samt permanent finansiering är nödvändigt för att kulturen ska bli en naturlig resurs inom äldreomsorgen och för äldre

Region Halland har i sin kulturplan för 2014-2016 angett kultur och hälsa, kultur för äldre som ett prioriterat område. Flera kommuner har gett politiskt stöd för att utveckla överenskommelser för området. I januari 2014 påbörjar kommunerna och regionen arbetet med att förverkliga sådana. Högskolan i Halmstad har under 2013 granskat kulturens påverkan på äldreomsorgens organisation, ledning och personal. Rapporten för denna studie ligger klar i januari 2014 och finns med i underlaget för förhandlingarna.

Innan utgången av 2015 hoppas vi återkomma med positiv rapport om att kultur för äldre är säkrad i Halland!

Header logo