Tidigare forskningsprojekt med stöd från Kulturrådet

Ansvarsmuseernas forskning

Nordiska museet stod den 29 januari 2009 som värd för ett heldagsseminarium om ansvarsmuseernas forskning. Syftet var att öka kunskapsspridningen om pågående forskning mellan ansvarsmuseerna . Respektive ansvarsmuseum presenterade något genomfört projekt och redovisade för varandra hur FoU-bidragen från Kulturrådet har använts. Dagen blev ett tillfälle att utbyta erfarenheter, skapa kontakter och diskutera kommande satsningar. Representanter för alla de sex ansvarsmuseer deltog aktivt i seminariet.

Konferensdokumentation (PDF)
Presentation forskning Nationalmuseum (PDF)
Nationalmuseums silversamlingar (PDF)
Presentation forskning Naturhistoriska Riksmuseet (PDF)
Presentation forskning Nordiska Museet (PDF)
Presentation forskning Statens Historiska Museum (PDF)
Presentation forskning Världskulturmuseet (PDF)
Presentation Moderna Museet (PDF) 

MIT-DEMO, Malmö International Theatre Demo Festival – development and documentation.

MIT-DEMO-08 är ett pilotprojekt och en internationell teaterfestival i Malmö 27-30 november 2008 med syfte att etablera ett internationellt forum för kunskapsutbyte mellan teoretisk forskning och teaterpraktik. I festivalens fokus står den samtida teaterns metoder, processer och frågeställningar. Teaterkonstnärer och teoretiker från Norden, Tyskland och Frankrike medverkar.

Projektet är menat att vitalisera Öresundsregionens teaterliv genom att initiera och utveckla internationella kontaktytor, få akademiska och konstprofessionella aktörer i regionen att samarbeta samt stärka de utvecklande och forskande momenten i samtida teaterkonst. Den dokumenterande delen används till långsiktighet och spridning av projektets resultat. Dokumentationen sker i skrift och med video för att kunna spridas, locka fler samarbetspartners och kunna vidareutvecklas.

Kontakt

Anders Carlsson
Konstnärlig ledare vid Institutet
info@institutet.eu 

Reinterpreting Bergman for the 21st century

Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet har beviljats medel för genomförande av en del av ett internationellt filmvetenskapligt forskningsprojekt kring Ingmar Bergmans filmer. Projektet syftar till att utveckla analyserna av Bergmans filmer och för att underlätta den utvecklingen planerar filmvetenskapliga institutionen att skapa ett antal kompilationsfilmer som kombinerar bildutsnitt ur ett antal Bergmanfilmer. På det sättet kan olika teman, tekniker och övergripande frågeställningar belysas, såsom Bergmans användning av elementer från exempelvis teatern, fotokonsten och bildkonsten i sina filmer. Kompilationsfilmerna ska i första hand användas av forskare och fungera som underlag för två internationella konferenser om Bergmans filmer under 2008.

Kontakt
Anne Bachmann
Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
anne.bachmann@mail.film.su.se

Musikterapi som nytt arbetsområde för professionella musiker

Kulturrådet gav 2007 medel till en studie av musikers arbetssituation och karriärvägar med fokus på vården. Studien fokuserade på de 45 studenter som hade antagits till musikterapeututbildningen vid Högskolan i Borås. Förutom att undersöka deras bakgrund och motiv för att söka sig till utbildningen, har studien också fokuserat på deras uppfattningar av relationen mellan kultur och vård före, under och efter utbildningen. Projektet genomfördes vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och resultaten kommer att redovisas i en rapport.

Kontakt
Gunnar Petersson/Maria Nyström
Högskolan i Borås
maria.nystrom@hb.se

Kulturella aktiviteters långsiktiga effekter på hälsa och social rörlighet

I projektet undersöks om kulturell aktivitet i barndomen och under vuxenlivet har samband med hälsosituation och social rörlighet. Undersökningarna bygger på information om personer som följts under flera decennier och ger därför möjlighet att se hur kulturell aktivitet hänger samman med andra faktorer i uppväxtmiljö och vuxenliv, samt hur skillnader i kulturell aktivitet mellan individer och över tid inverkar på hälsa och social rörlighet. Ett övergripande mål för undersökningarna är att bidra med ökad kunskap kring sambanden mellan kultur och hälsa, samt mellan kultur, samhällsdeltagande och social rörlighet.

Projektet har utförts vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet och resultaten har publicerats av Kulturrådet i en rapport i november 2008.  Kultur - en del av ett hälsosamt liv? 

Kontakt
Cecilia von Otter
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
cecilia.vonotter@sofi.su.se 

FRAMÅT: Modell för att mäta effekter av kulturarbete i ett pedagogiskt och socialt perspektiv.

Drömmarnas Hus projekt FRAMÅT:s ambition är att sammanföra kultur och utbildning i en regional satsning. Drömmarnas Hus använder sig av en modell för kulturellt skapande som utgångspunkt för en pedagogisk och social forskning. Ett forskningsprojekt vid Malmö högskola, studerar kulturprojektet FRAMÅT- Någon har bestämt att du skall vara människa i syfte att med detta som utgångspunkt hitta verktyg för att mäta kulturens pedagogiska och sociala effekter på unga. Genom att kombinera ett kulturpedagogiskt arbete och professionellt skapande har vi möjlighet att hitta spännande samarbeten med skolan i arbetsprocessen och kan på detta sätt implementera kulturen i den traditionella undervisningen. Kulturen fungerar som ett kunskapsfrämjande verktyg som kan ämnesanpassa, men också fungera självständigt.
Anledningen till att vi valt att använda just denna arbetsform som utgångspunkt för forskning är att den kombinerar institutionskultur, skola och det fria kulturlivet. Effekterna och resultatet av arbetet får på så sätt en bredare spridning och förändringsarbetet kan därför förväntas ha större effekt. Vi tror också att det är värdefullt att dokumentera vilken effekt konstnärligt skapande har för lärande och utveckling. Istället för att som tidigare har gjorts, studera vad som händer när unga ”passivt” tar del av kultur i egenskap av publik.

Kontakt
Ann-Marie Erixon
Drömmarnas Hus
ann-marie@drommarnashus.se 

Konferens om kultur och hälsa

Den 3-5 oktober 2007 bjöd Kultur Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nordisk kulturfond samt Stockholms läns landsting in till en nordisk konferens i Lund – med ekonomiskt stöd från bland annat Kulturrådet. Under huvudrubriken Kultur för livet fanns ett antal föreläsningar, seminarier, presentationer, informationstorg och studiebesök – med gemensamt fokus på kultur och hälsa.

Konferensen vände sig till beslutsfattare och personal inom kultur-, hälso-, social- och vårdsektorn; politiker, forskare och studerande, representanter för frivilligsektorn, studieförbund, intresseföreningar samt kulturaktörer och övriga intresserade. Syftet var att förmedla kunskap och erfarenheter från forskning och praxis om sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet.

Bok om konstpedagogik

Gävle konstcentrum har under de senaste åren arbetat med en pedagogisk strategi som sätter fokus på långsiktiga samarbetsprojekt med Gävles skolor, blandade barn- och pensionärsgrupper samt Högskolan i Gävle. I den planerade publikationen ska man kunna ta del av de lärdomar och upptäckter som har gjorts i samarbetsprojekten och lyfta fram frågor om konstpedagogikens roll vid konstinstitutioner och i skolan. I boken ges exempel på hur långsiktiga relationer mellan skolan och konstvärlden främjar lärande runt konst och kreativitet. Boken är tänkt att erbjuda en fördjupad diskussion om hur konstpedagogisk verksamhet kan se ut och vilka läroprocesser initieras i mötet med konst och en konstpedagog. Boken vänder sig till alla som jobbar med konst på institutioner eller som arbetar med pedagogik i någon form. Boken är även tänkt att användas som kurslitteratur vid högskolor och universitet. Boken blev klar i september 2008.

Mer information finns på Gävle konstcentrum

Kontakt
Åsa Mårtensson
Gävle konstcentrum
asa.martensson@gavle.se 

Konferensen Close Encounter – Artists on artistic research

Den 18-22 april 2007 var Danshögskolan värd för en internationell konferens om konstnärlig forskning, med särskilt inriktning mot dans. Konferensen samlade föreläsare från bland annat Finland, Norge, Storbritannien, Holland, Tyskland och Shanghai med stor erfarenhet av och kunskap om konstnärlig forskning med fokus på dans. Kulturrådet har beviljat medel till dokumentationen av konferensen, som sker genom bland annat fotografier, video, papers från föreläsarna samt insamling av befintligt material från forskningsprojekten som presenteras under konferensen. Materialet har sammanställts av en redaktör och boken med tillhörande DVD-skiva finns nu att beställa på Danshögskolans hemsida.

Till rapporten Close Encounters - Artists on artistic research

Kontakt
Hjalmar Blomqvist
Danshögskolan
hjalmar.blomqvist@danshogskolan.se 

3 steg för dans

3 steg för dans är ett praktiskt-teoretiskt forskningsprojekt med fokus på teoribildning inom dansområdet. På initiativ av koreografen Cristina Caprioli, verksam inom dansgruppen c.off, ska en redaktionskommitté bestående av både utövare och teoretiker, ta en antologi med centrala texter för dansområdet. Genom översättning och bearbetning kommer texterna att bli mer tillgängliga för en svensk publik. Parallellt med detta ska de teoretiska perspektiven appliceras på arbetet med produktionen very very. Tillämpningen av de teoretiska perspektiven åtföljs av seminarier, föreställningar, kurs med mera som sedan dokumenteras på en CD-skiva. Antologin och CD-dokumentationen är under publicering.

Kontakt
Cristina Caprioli
cristina.caprioli@ccap.se

Header logo