Uppföljning av Access

Kulturrådets skriftserie 2010:1

Denna rapport innehåller resultatet av den uppföljning av accessprojektet som Kulturrådet genomfört på regeringens uppdrag. Access genomfördes under perioden 2006–2009 och var en del av regeringens sysselsättningsåtgärder, med syfte att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten. Denna uppföljning visar att stora steg har tagits – miljontals föremål, arkivalier, böcker, filmer, foton och annat material har behandlats och gjorts tillgängliga för medborgarna. Mycket av materialet har publicerats på Internet vilket ökat tillgängligheten genom att göra det oberoende av fysiska avstånd och tidpunkt på dygnet. Uppföljningen visar dock att behovet av tillgänglighetsarbete fortfarande är mycket stort, trots genomförda insatser.

Access har sysselsatt över 1 000 personer, varav nära hälften var långtidsarbetslösa innan de anställdes. Av dessa var tre fjärdedelar fortfarande i arbete sex månader efter att de avslutat sin accessanställning, vilket tyder på att satsningen har haft goda sysselsättningseffekter.

Header logo