Kulturens icke offentliga finansiering

Kulturrådets skriftserie 2010:4

Denna rapport redovisar Kulturrådets regeringsuppdrag att kartlägga sponsring och annan extern finansiering av kulturverksamheter bland kulturinstitutioner och inom olika konstformer. Rapporten redovisar goda exempel och belyser möjligheter och hinder för att utveckla förekomsten av breddad finansiering av kulturverksamheter i Sverige.

Kartläggningen visar att omfattningen och sammansättningen av den icke offentliga finansieringen, däribland sponsring, varierar kraftigt mellan och inom olika områden De tolv exempel som redovisas i rapporten lägger tonvikt på hur olika samarbeten kring sponsring har utvecklats. När det gäller möjligheter att bredda finansieringen tar Kulturrådet bland annat upp att synliggöra goda exempel, utöka information och rådgivning, starta nya kulturfonder samt pekar på behovet av en översyn av skattereglerna.

I uppdraget ingår även att Kulturrådet till hösten ska ta fram en strategi för hur myndighetens arbete inom området extern finansiering ska bedrivas i framtiden.


Header logo