Särskild information till riksorganisationer/riksförbund

Obligatoriskt underlag i samband med ansökningar om verksamhetsbidrag till musikarrangörer 2018.

Ansökan om verksamhetsbidrag till musikarrangörer som skickas till Kulturrådet från en riksorganisation eller ett riksförbund ska, utöver ansökningsblanketten, innehålla särskilda bilagor som speglar riksorganisationens verksamhet i förhållande till Kulturrådets bidragsgivning. Vilka dessa bilagor är anges nedan. Olika bilagor gäller beroende på vad din riksorganisationer/ditt riksförbund ansöker om:

1) Riksorganisationer som planerar att ansöka om verksamhetsbidrag endast för sin egen organisations verksamhet (och inte planerar att vidareförmedla bidrag till sina föreningar), vänligen bifoga:

  • Verksamhetsplan för hela verksamheten, där det bl.a. bör framgå: vilka insatser riksorganisationen planerar göra kommande år med utgångspunkt information om verksamhetsbidrag till musikarrangörer ; beskrivning om och i så fall hur riksorganisationens insatser särskilt främjar turnésamarbeten och/eller bidrag till ökad mångfald, kvalitet och förnyelse kopplat till medlemmarnas konsertprogram.
  • Sammanställning av medlemsorganisationer och deras hemvist

2) Riksorganisationer som planerar att ansöka om bidrag för sin egen organisations verksamhet och/eller för att vidareförmedla verksamhetsbidrag till musikarrangörer, vänligen bifoga:

  • Verksamhetsplan för hela verksamheten, där det bl.a. bör framgå: vilka insatser riksorganisationen planerar göra kommande år med utgångspunkt i information om verksamhetsbidrag till musikarrangörer; vilka tillvägagångssätt och utgångspunkter riksförbundet har utgått ifrån vid bedömningen av ansökningar från medlemsföreningarna; beskrivning om och i så fall hur riksorganisationens insatser särskilt främjar turnésamarbeten och/eller bidrag till ökad mångfald, kvalitet och förnyelse kopplat till medlemmarnas konsertprogram.
  • Sammanställning av ansökningar från medlemsorganisationer enligt denna mall (obs första fliken i Excel-filen).
  • Sammanställning av genomförda/planerade konserter under innevarande år från medlemsorganisationer som söker verksamhetsbidrag enligt denna mall (obs andra fliken i Excel-filen).
  • Möjlighet finns för riksorganisationer att använda Kulturrådets system för att ta emot ansökningar från sina medlemsorganisationer. För riksorganisationer som använt detta system tidigare gäller följande ansökningsdatum för medlemsföreningarna: 7 september – 8 oktober. Kontakta handläggaren i samband med detta förfarande.

3) Riksorganisationer som planerar att ansöka om bidrag för sin egen organisations verksamhet och/eller för vidareförmedling av bidrag i form av konsertsubvention, vänligen bifoga:

  • Verksamhetsplan för hela verksamheten, där det bl.a. bör framgå: vilka insatser riksorganisationen planerar göra kommande år med utgångspunkt i information om verksamhetsbidrag till musikarrangörer; vilka tillvägagångssätt och utgångspunkter riksförbundet har utgått ifrån vid urval av vilka artister och musikgrupper vid konsertsubvention; beskrivning om och i så fall hur riksorganisationens insatser särskilt främjar turnésamarbeten och/eller bidrag till ökad mångfald, kvalitet och förnyelse kopplat till medlemmarnas konsertprogram
  • Sammanställning av medlemsorganisationer och deras hemvist
  • Sammanställning av konserter genomförda av musikarrangörer som kan tänkas komma i fråga om konsertsubvention under nästa år. För organisationer som tidigare beviljats bidrag till konsertsubvention gäller listan de konserterna som blivit subventionerade under innevarande år, enligt denna mall.

Vid frågor var vänlig och kontakta handläggaren för verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet (Luciana Marques, tel 08-51926466).

Header logo