Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

OBS! Nya riktlinjer gäller för detta bidrag. Webbsidan uppdateras senast 16 augusti. Nedan presenteras de allmänna förutsättningarna för bidragsgivningen. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.

Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang.

Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt.

Kulturrådet fördelar även projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Läs mer om projektbidragen 

VEM KAN SÖKA VERKSAMHETSBIDRAG?

Bidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) verksamma i Sverige. Med fri aktör avses organisationer som inte har offentlig huvudman.
Kulturrådet prioriterar ansökningar från arrangörer som uppbär medfinansiering från kommun eller landsting/region.

Bidrag kan även sökas av nationella riksorganisationer/riksförbund som samlar medlemsorganisationer som kontinuerligt arrangerar konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper. För att kunna söka bidrag som riksförbund ska organisationen ha minst 30 medlemsorganisationer spridda i minst fem län. Bidrag kan vidareförmedlas till organisationer som uppbär kommunalt eller regionalt bidrag för det året bidraget avser.

Bidragen kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom Kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

FÖR VAD KAN VERKSAMHETSBIDRAG SÖKAS?

Verksamhetsbidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper. Ett riktmärke för detta är:

 • att organisationen har arrangerat minst sex konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period ansökan avser, eller
 • att organisationen bedriver en återkommande festivalverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse.

Riksorganisationer kan ansöka om bidrag för samordnande insatser som främjar turnésamarbeten och verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse bland organisationens medlemmar.

Riksförbund kan även, för de medlemmar som uppfyller de grundläggande kraven, samlat ansöka om att vidarefördela bidrag till dessa i form av verksamhetsbidrag eller konsertsubvention. Bidrag kan dock inte sökas för att vidarefördela till medlemmar som endast bedriver festivalverksamhet. För att ansöka om att vidarefördela bidrag ska information om de enskilda medlemmarnas verksamhet lämnas samlat i ansökan. Informationen om medlemmarnas verksamhet ska följa Kulturrådets ansökningsunderlag* och om bidrag beviljas för detta ska Riksförbundet följa Kulturrådets utgångspunkter för bedömning. En organisation kan inte beviljas bidrag både genom ett Riksförbund och direkt från Kulturrådet. Medlemmar i riksförbund kan välja att söka bidrag direkt från Kulturrådet. Kulturrådet arbetar fortsatt med att se över formen för bidrag som söks för vidareförmedling.

*Riksförbund som planerar att ansöka om att vidareförmedla verksamhetsbidrag till sina medlemmar ska kontakta Kulturrådet för information och särskilda ansökningshandlingar. Uppgifter som efterfrågas i ansökan om vidareförmedling tar tid att sammanställa varför kontakt bör tas med Kulturrådet innan ansökningsomgången öppnar.

Särskild information till riksorganisationer/riksförbund

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som arrangörer inom musikområdet verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Bidrag beviljas för omfattande och kontinuerlig verksamhet som leder till publika arrangemang av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse. För verksamhetsbidrag prioriteras ansökningar från arrangörer med kommunal och/eller regional finansiering.

Kulturrådet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande. Särskilt bedöms verksamheternas ambition att nå nya publikgrupper. Vägledande är att arrangören ska betala gager som minst uppnår Musikerförbundets riksminimitariff, se Musikerförbundets webbplats.

Arrangörer som endast arrangerar en återkommande festival prioriteras endast för verksamhetsbidrag om festivalen bedöms främja en nationell kulturpolitisk utveckling. Med detta menas att festivalen utifrån ett nationellt perspektiv särskilt bidrar till främja mångfald, kvalitet och förnyelse eller att festivalen särskilt bidrar till annan kulturpolitisk värdefull utveckling. 

För riksorganisationer som söker verksamhetsbidrag bedöms organisationens arbete med att främja utvecklingen av medlemmarnas konsertverksamhet. Särskild bedöms centrala insatser för att utveckla det professionella arrangörskapet, bidra med kunskap som stärker mångfald och kvalitet samt samordnande insatser som stärker medlemmarnas konsertverksamhet.

Kulturrådets bidrag riktar sig inte till medlemsvärvning eller bildande av nya arrangörsorganisationer.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Sedan 2010 har Kulturrådet arbetat efter en strategi med målsättning att bidragsgivningen ska vara jämställd. Utgångspunkter för Kulturrådets bidragsgivning är att som mest 60 procent i representation och resurser ska komma det överrepresenterade könet till del. Detta enligt principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att Kulturrådet ska lämna en förklaring till eventuell avvikelse på årsbasis inom respektive bidrag. Kulturrådet prioriterar ansökningar som på ett kvalitativt sätt bidrar till ökad jämställdhet.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Information om blankett och ansökningstider finns i högerspalten. Till ansökan ska även obligatoriska bilagor bifogas (se nedan).

Kulturrådet kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan även begära in ytterligare uppgifter som krävs för att pröva en ansökan.

Ansökningar som inkommer efter 24.00 sista ansökningsdag avvisas.
Kulturrådet rekommenderar att ansökan skickas in innan sista ansökningsdag.

Särskild information till riksorganisationer/riksförbund

OBLIGATORISKA BILAGOR

Utöver ansökningsblanketten ska en verksamhetsplan för året ansökan avser bifogas ansökan. Bilagor kan bifogas med ansökningsblanketten online.

Riksförbund som ansöker om verksamhetsbidrag ska utöver verksamhetsplan även bifoga en sammanställning över  medlemsorganisationer och deras hemvist samt särskilt beskriva innehållet i de centrala insatser som planeras för det år som ansökan avser.

Riksförbund som planerar att ansöka om att vidareförmedla bidrag till sina medlemmar ska bifoga ytterligare sammanställning om medlemmarnas verksamhet. För att ansöka om att vidareförmedla verksamhetsbidrag kontakta Kulturrådet för information och särskild ansökningshandling i god tid innan ansökningsomgången öppnar.

Särskild information till riksorganisationer/riksförbund 

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

REDOVISNING OCH VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten/projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

De särskilda villkoren för tillgänglighet kommer att följas upp under året som verksamhetsbidraget avser och i redovisning av bidraget.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Luciana Marques
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

ANSÖKAN

18 september 2018 - 16 oktober 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2018 för verksamhetsbidrag är:
18 september - 16 oktober 2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

FÖR RIKSORGANISATIONER/RIKSFÖRBUND

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för arrangörer inom musikområdet är 02 april - 30 april 2018.

Redovisning görs online

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

Header logo