Omslag Ord&Bild, Provins, Paletten, Bild & Bubbla, Nuorat, Ponton, FLM, Populär arkeologi,Orkesterjournalen samt Avaye Zan.

Bidrag till kulturtidskrifter

Kulturrådet ger stöd till produktion och utveckling av kulturtidskrifter, både i tryckt och digital form.

Produktionsbidrag

Kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter kan få stöd. Produktionsstödet gäller kostnader för produktion, distribution och marknadsföring av en kulturtidskrift under ett kalenderår. Det kan sökas av organisationer som ger ut kulturtidskrifter och bedriver utgivningsverksamhet av professionell art i Sverige.

Utvecklingsbidrag

Kulturrådets kan ge utvecklingsbidrag för aktiviteter som har till mål att sprida och göra kulturtidskrifter synliga och för andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del. Bidrag kan sökas av organisationer som bedriver professionell utgivning av kulturtidskrifter i Sverige eller av organisationer som bedriver annan verksamhet för att sprida kulturtidskrifter i landet.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har ett särskilt ansvar att främja utgivning och distribution av kulturtidskrifter på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget tar Kulturrådet även hänsyn till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

Header logo