Econef Barncenter. Ett samarbete mellan Lönnqvist Vanamo Architects och Asante Architecture & Design. Foto: Petter Abrahamsen.

Projektbidrag bild- och formkonst

Kulturrådet fördelar projektbidrag till fria yrkesverksamma aktörer inom bild- och formkonstområdet.

VEM KAN SÖKA?

Professionella grupper, sammanslutningar och organisationer inom bild- och formkonstområdet i Sverige kan söka stöd för nationellt eller internationellt projekt. Bidrag lämnas främst till aktör vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Sökanden bör vara en juridisk person men även enskild näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.

Enskilda konstnärer kan inte söka medel från Kulturrådet utan hänvisas till Konstnärsnämnden 

FÖR VAD KAN man SÖKA?

Projektbidrag kan sökas för nationella eller internationella projekt som t.ex. utställningar, workshops, seminarier och EU-projekt. Stöd kan sökas för produktion, presentation och främjande. Projektet kan vara påbörjat men ännu inte avslutat. Bidrag kan sökas för projekt som påbörjas under aktuellt kalenderår. Kulturrådet kommer i redovisningen av bidraget att särskilt följa upp att utställda konstnärer mottar ersättning.
Se MU-avtalet

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Vid fördelning bedöms projektets konstnärliga kvalitet och omfattning. Geografisk spridning och verksamhetför barn och ungdom prioriteras samt att projektet kommer att möta en publik. Projektet ska ha annan finansiering än det bidrag som söks från Kulturrådet.

Den totala bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • mångfald i utbudet (avser både målgrupp och konstnärliga uttryck)
 • ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta bild- och formkonst beaktas
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • lokal och/eller regional förankring och samverkan

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

Kulturrådet fastställer ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas. Uppgifter om förändringar eller nya uppgifter kan därefter tillföras ärendet. 

Kulturrådet ska också ha möjlighet att följa verksamheten inom det fria kulturlivet. Därför ska referensgruppen och handläggarna på Kulturrådet ha tillgång till information om det aktuella projektet. De sökande ansvarar själva för att informationen skickas till referensgruppen. Kontakta Kulturrådet för adresser.

Material i form av länkat material eller DVD kan skickas med ansökan. Bifogat material ska vara märkt med namn på sökande och ärendenummer.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse.. Beslutet kan inte överklagas.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag ska efter:

 • en genomgång av varje ansökan för sig
 • en prövning av varje ansökan i relation till alla ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

Om en ledamot i referensgruppen är jävig deltar inte hen i beredningen av ärendet. Det står i beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.
När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som skrivit sin e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som vill få beslutet skickat på annat sätt kan meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

REDOVISNING

Beviljat projektstöd ska redovisas på särskild blankett senast det datum som Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

 • projektet ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor som finns i beslutet
 • om projektet ändras avsevärt ska Kulturrådet snarast meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas

Av redovisningen ska framgå:

 • genomförda utställningar och aktiviteter under verksamhetsåret
 • det ekonomiska utfallet för projektet
 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
 • om och hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i projektet
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet
 • om och hur bidragsmottagaren verkat för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning
 • om MU-avtalet tillämpats
 • medverkans- och utställningsersättning som betalats till konstnärer

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då stödet ses som näringsbidrag. Om bidragsmottagaren är en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter gäller bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Livén West
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

25 januari 2018 - 22 februari 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder 2018 är:
25 januari - 22 februari 2018
21 augusti - 18 september 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online


 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

LÄS MER

Header logo