Villkor för bidrag från Kulturrådet

1. Bidragsmottagarens åtaganden

Om innehållet i projektet eller verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

1.1  Återkrav

Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakaratt bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades,
  4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i avsnitt 1.6 nedan, 
  5. eller i övrigt inte följt villkoren för bidraget.

1.2  Budget

Om Kulturrådet har godkänt en specifik budget som grund för bidraget så ska den budgeten följas.

1.3  Att följa gällande rätt

Bidragsmottagaren ansvarar för att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

1.4  Att tillhandahålla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på de frågor som Kulturrådet ställer i samband med uppföljning av ett projekt eller en verksamhet Det gäller både under och efter avslutat bidragsperiod.

1.5  Rätt att besöka verksamheten

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från Kulturrådet.

1.6  Redovisning

Bidragsmottagaren ska lämna redovisningen av projektet eller verksamheten på avsedd blankett och den ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten.

En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Kulturrådet kan vid behov begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de företrädare som undertecknat redovisningen.

1.7  Återbetalning av outnyttjade medel

Bidragsmottagaren ska betala tillbaka eventuella outnyttjade medel till Kulturrådet. Den ansvarige bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.

1.8  Förlängning av perioden för medlens användning

Om bidragsmottagaren inte hinner använda medlen inom utsatt tid kan bidragsmottagaren ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas. Ansökan om att förlänga perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut. Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

__________________________________________________________

[Nedan finns exempel på villkor som är specifika för vissa bidrag. Det kan även finnas andra sådana villkor.]

2  Krav på reviderad plan eller budget

Om bidragsmottagaren ska skicka in en reviderad plan eller budget (nytt underlag) gäller följande:

Nytt underlag ska ha kommit in till Kulturrådet senast det datum som angetts.

Kulturrådet måste godkänna det reviderade underlaget.

Kulturrådet betalar inte ut något bidrag om det nya underlaget kommer in försent eller om Kulturrådet inte godkänner det nya underlaget.

3  Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

4  Informera om att Kulturrådet bidragit med medel

I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och programblad, ska det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska aldrig anges som medarrangör.

5  Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

5.1  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar som används.

5.2  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler.

5.3  Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag direkt från Kulturrådet ska ha:

  • Handlingsplaner för tillgänglighet 
  • Tillgängliga webbsidor, inklusive applikationer så långt som möjligt, och e-tjänster (lägst WCAG 2.0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas)
  • Information om tillgängligheten till publik verksamhet på webbplats, och/eller på de olika sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används
  • Ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Header logo