Våren 2017

Den 28 september 2017 öppnas en särskild ansökningsomgång för Skapande förskola, som gäller medel för kulturaktiviteter under våren 2018. Kommunala och fristående huvudmän med förskolor i områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur kan söka. Målgruppen är förskolebarn i åldern 4-5 år. Ansökningsomgången är öppen 28 september - 26 oktober och beslut fattas i december med utbetalning av medel före årsskiftet. Syftet med bidraget är att förskolebarn i åldern 4-5 år ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Konst och kultur berikar barns och ungas liv. Litteratur, teater, dans, musik, film, bildkonst och andra konst- och kulturformer stimulerar barns nyfikenhet, fantasi och kreativa förmåga.

Kulturupplevelser stärker förmågan till inlevelse i andra människors situation och ger ny kunskap om världen och det egna jaget. Att få tillägna sig olika estetiska språk bidrar till barns sociala, intellektuella och emotionella utveckling. Skapande förskole-bidraget kan komplettera förskolans uppdrag att stimulera barnen att utvecklas genom estetik, kultur och skapande.

Bidragets storlek är ca 10 miljoner kronor och kan sökas av kommunala och fristående huvudmän med förskolor i områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur.

Läs mer i ”Viktigt att veta inför ansökan”, förordningen för Skapande skola och regleringsbrevet s.7 

Vem kan söka?

Kommunala och fristående huvudmän för förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

För vad kan man söka?

Skapande förskola-bidraget går till insatser för barn i åldern 4-5 tillsammans med professionella kulturaktörer, till exempel föreställningar för och med barnen, workshops, projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att barnen själva ska skapa, uppleva och utvecklas i den kreativa processen. I blankettexemplet här till höger framgår inom vilka konstområden kulturaktörerna kan vara aktiva inom

Vi prioriterar ansökningar till projekt med sammanhängande insatser. Det kan till exempel vara konst- och kulturinsatser som knyter an till förskolans tematiska arbete. Insatserna ska bottna i förskolans plan för arbetet med konst och kultur. Planen är en förutsättning för ansökan.

Aktiviteter och kostnader som inte kan finansieras framgår här.

Vilka bedömer din ansökan?

Handläggare på Kulturrådet bereder och bedömer ansökan.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska - utöver förordningens och regleringsbrevets krav - karaktäriseras av:

  1. Fokus på konstnärlig kvalitet
  2. Namngivna professionella kulturaktörer
  3. Rätt målgrupp (4-5 år) 
  4. Långsiktighet utifrån förskolans plan
  5. Projekt med sammanhängande insatser under vårterminen

Kulturrådet kommer att göra en sammanvägd bedömning av ovanstående kriterier.

Barn- och ungdomsperspektiv, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, jämställdhets-, hbtq-, samt tillgänglighetsperspektiv ska beaktas. Oftast sammanfaller kraven med huvudmannens lagstadgade krav på inkludering och icke-diskriminering. Det som tillkommer genom Kulturrådets krav är barnens lika möjlighet att kunna ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande förskola oavsett hur de definierar sig, vilka funktionsförmågor de har eller om de bor på landsbygden eller tätort.

Så ansöker du

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. I ansökan finns frågor om bland annat:

  • förskolans plan för arbetet med konst och kultur (ingen bilaga ska skickas in)
  • vilka insatser som planeras,
  • målgrupp och hur många som förväntas nås av insatserna, 
  • budget, det vill säga kostnader för de planerade insatserna,

Blankettexempel finns till höger. Huvudmannen kan använda Word-versionen för att få underlag från varje förskola.

Har du frågor om ansökningsblankettens olika avsnitt, kontakta handläggarna. Har du tekniska frågor om inloggning med mera, kontakta supporten. Kontaktuppgifter finns till höger.

Har du bilagor?

Den information som behövs för bedömning ges via frågorna i ansökan. Bilagor behöver därför inte bifogas.

Beslut om din ansökan

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

Beslut beräknas till december 2017 och skickas till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

Utbetalning

Tidigast tre veckor efter beslut betalas det beviljade bidraget in till angivet plusgiro- eller bankgironummer.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning

Verksamheten ska genomföras enligt ansökan och bidraget ska användas enligt angivna noteringar i beslutsbilaga 1 och generella villkor i beslutsbilaga 2, som följer med beslutet.

Blankettexempel för redovisning publiceras i och med beslutet senast i december 2017. Redovisningen ska lämnas till Kulturrådet senast den 11 september 2018.

Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Villkor för tillgänglighet

Bidragsmottagarna inom Skapande skola ska följa de tillgänglighetskrav som gäller enligt lag, så att alla barn oavsett funktionsförmåga kan ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande förskola.

Header logo