Treårsprincipen

Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka och bredda sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att den enskilda skolan behöver förnya sina samarbetsformer och -parter efter att ha prövat dem i tre år.

Om samarbetet har varit lyckosamt kan kulturaktören då i stället anlitas och avlönas inom ordinarie budget, och skolhuvudmannen söker åter Skapande skola-bidrag för att pröva nya konstformer med nya aktörer.

Treårsprincipen gäller inte:

  • Offentligt finansierade kulturinstitutioner som regelbundet förnyar sin repertoar och sina utställningar.
  • Arrangörer som förmedlar olika kulturaktörer.

Det är skolhuvudmannens skyldighet att kontrollera att Skapande skola-bidraget används rätt i de skolor de har ansvar för.

 

Header logo