45-minuters seminarier

Torsdag den 24 september

11–11.45 Små böcker gör stor skillnad

Lyssna på seminariet

Sal: K3

Det är aldrig för tidigt att läsa böcker. Tvärtom visar forskning att tidig språk- och lässtimulans har stor betydelse för att bli en aktiv läsare och för framtida skolresultat. Kulturrådets satsning Bokstart vänder sig till familjer med små barn, 0-3 år, och i tre utvalda kommuner, Göteborg, Landskrona och Södertälje, görs de första försöken med hembesök av biblioteket.

I detta samtal om små barns böcker och språkutveckling diskuterar vi strategier för att minska de klyftor i läsning som påverkas av utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och kön. Är tidiga insatser lösningen?

Deltagare: Mathias Rosenlund, författare, Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska med baby, Astrid Frylmark, logoped och Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart, Göteborgs Stad

Moderator: Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande, Kulturrådet

11–11.45 Läsundervisning och lustläsning – vad säger forskningen och vad gör skolan?

Lyssna på seminariet

Sal: K2

Man talar idag om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad får unga att vilja läsa? Vilka faktorer påverkar inom och utanför skolan? Vilken betydelse har föräldrarnas inställning och vad kan läraren göra? Hur tolkar unga läsare olika texter och hur ser de själva på sin läsning?

Daniel Sjölin samtalar med Jonas Andersson, forskare och författare till Kulturrådets kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller, docent respektive professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och som också är medförfattare och redaktörer till boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning (Gleerups).

Arrangeras av Kulturrådet och Gleerups

UR direktsänder seminariet

I vecka 42 sänds seminariet i Kunskapskanalen.

13.30–13.50 Att läsa för hälsan

Lokal: Hälsa och livsstil-scenen

Biblioterapi, det vill säga skönlitteraturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, är en relativt ny metod i Sverige. Vad kan en läsupplevelse göra? Kan litteraturen faktiskt göra oss friskare eller känns det bara så? Ett samtal om läsningens sociala dimension och om ordens läkande kraft.

Medverkande: Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm och Mathias Rosenlund, författare

Moderator: Nina Frid, handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet

14:00–14:45 Läsglädje i Sydafrika

Lyssna på seminariet

Sal: G3

Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2015 PRAESA ger unga i Sydafrika tillgång till litteratur på många olika språk. Kreativa läs- och berättarprojekt med läsglädjen i fokus berikar barns och ungdomars liv i utsatta områden. Möt Arabella Koopman som ansvarar för bokutgivning och projektet Nal’ibali, en läsfrämjarkampanj med ett nätverk av läsklubbar. Hon samtalar med docent Elina Druker, medlem av juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Arrangör: Kulturrådet och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA

16–16.45 Där man bränner böcker bränner man snart även människor

Lyssna på seminariet

Vad händer med biblioteken när det fria ordet hotas? Nazisterna brände inte bara böcker utan plundrade biblioteken av ideologiska skäl, i syfte att lägga under sig ett intellektuellt kulturarv.  Hur kan dagens bibliotek skydda och bevara det fria ordet med dagens allt mer framträdande antisemitism och främlingsfientlighet?

Medverkande: Anders Rydell, författare och chefredaktör för Konstnären. Aktuell med boken, Boktjuvarna, Norstedts förlag. Agneta Pleijel, författare, dramatiker, tidigare ordförande i svenska PEN. Nick Jones, bibliotekschef Huddinge.

Moderator Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, chefredaktör.

Fredag den 25 september

10.30–10.50 Att skapa läsintresse genom Läslyftet

Lyssna på seminariet

Sal: F5

Högskolan i Borås har fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna som ska användas inom ramen för utbildningssatsningen Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier. Här berättar forskare vid Högskolan i Borås hur man kan stimulera läsintresse och få till stånd stimulerande läsmiljöer.

Kulturrådet informerar om den handlingsplan som nyligen tagits fram kring läsfrämjande åtgärder. Gunilla E Magnusson, ansvarig för Samverkan, innovation och nyttiggörande, Högskolan i Borås och Lotta Brilioth Biörnstad, chef enheten för Litteratur, läsande och kommunikation, Kulturrådet , berättar om uppdraget.

Arrangör: Högskolan i Borås och Kulturrådet

11:00–11:45 Läsfrämjare i världsklass

Lyssna på seminariet

Sal: H1

Biblioteken har länge uppfattats som platser där kunskap och information samlas och sprids. Därigenom har de spelat en viktig roll för jämlikheten i samhället och för medborgarnas bildning. Men idag, när all information finns tillgänglig i närmaste mobiltelefon och ojämlikheten fortsätter att växa i samhället, behöver vi omdefiniera bibliotekens uppdrag. Daniel Goldin, chef för det hypermoderna Vasconcelos-biblioteket i Mexico City och en av världens främsta förespråkare för läsfrämjande, menar att biblioteken måste upplevas som radikalt gästfria platser, även för de ovana läsarna. Han talar här om vikten av att bjuda in människor till äkta, ostörd läsning för att få dem att upptäcka läsningens innersta kärna.

Presentatör: Katti Hoflin, författare och chef för Stockholms stadsbibliotek.

Medverkande: Daniel Goldin, Katti Hoflin

Arrangör: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA

12:00–12:45 Munkavle eller megafon?

Lyssna på seminariet

Sal: K1

Vad händer med yttrandefriheten när den krockar med andra grundläggande fri- och rättigheter? Hur påverkas demokratin när extrema åsiktsyttringar begränsas? Hoten mot såväl konstnärer och författare som medier och politiker ökar i dag. Hur påverkar det självcensuren? Vågar vi säga vad vi tycker? Eller riskerar demokratin att sätta munkavle på sig själv?

Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter, och Göran Rosenberg, journalist och författare.

Moderator: Anders Rydell, chefredaktör tidningen Konstnären.

Arrangör: UR, Riksbankens Jubileumsfond och Kulturrådet

14.30–14.50.  Kommunikation efter person – nyckeln till lika villkor

Lokal: Hälsa och livsstil-scenen

Ett samtal om att överbrygga kulturella skillnader. Hur främjar Kulturrådet läsandet hos små barn och hur uppmuntrar Folkhälsomyndigheten nyanlända att lita på hälsoinformation om vaccinationer?

Medverkande: Karina Godoy, utredare, Folkhälsomyndigheten, Lotta Brilioth Biörnstad, chef enheten för Litteratur, läsande och kommunikation, Kulturrådet

Moderator: Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef, Folkhälsomyndigheten

Arrangör: Folkhälsomyndigheten och Kulturrådet

Header logo