Foto: Stefan Tell.

Resurser att väcka läslusten måste finnas

Hur blir läsning ett nöje? Så löd rubriken på ett av Bolognamässans seminarium, riktat till bibliotekarier. Hur kan biblioteken bidra till att intresset för läsning ökar och att den nedåtgående trenden för utlåning bryts?

Problemen ser likadant ut i de flesta länder. Barn och unga ägnar allt mindre tid åt att läsa böcker och mer tid åt internet.
– Vi måste lära oss att använda nätet på ett smartare sätt så att det stöder och uppmuntrar bokläsandet och inte motarbetar det, konstaterade Cay Corneliuson från Kulturrådet.

Som inbjuden gästföreläsare berättade hon om de trender och tendenser som finns inom svenska biblioteksväsendet och hur man arbetar för att främja läsandet.
– I Sverige ser vi några tydliga utvecklingsområden. För det första arbetar vi mycket med miljön på biblioteken, både när det gäller arkitektur och inredning för att skapa en kreativ och inspirerande atmosfär. För det andra har vi ett mycket väl utvecklat samarbete med skolan, och för det tredje söker vi samarbete med andra konstformer och sätter in läsandet i ett bredare sammanhang. Vi anser att läsande är en konstform i sig och som sådan kan den utvecklas tillsammans med andra.

Antonio Monaco, Italien Publishers Association, berättade att utlåningen på biblioteken i Italien minskat med 8 procent, men fortfarande ligger på en hög nivå.
– Det är som med vår ekonomi, skämtade han, ingen katastrof men tillräckligt illa för att man måste reagera och fundera på vad vi ska göra åt det.

Antonio Monaco konstaterade också hur viktigt det är med samarbete mellan förlag, bibliotek och skolor för att man ska nå resultat och engagera de unga i läsandet.

I Italien arbetar Italien Libraries Association med ett projekt för att identifiera hundra boktitlar för barn och unga som ska finnas tillgängliga och som kan utgöra en bas på biblioteken. Patrizia Lucchini, som företrädde bibliotekarierna, berättade om problemet med tillgängligheten av lite äldre böcker.
– När man hela tiden tvingas arbeta med ny litteratur missar man värden som består över generationer. Det är svårt för den äldre generationen att föra över sina älsklingsböcker till de yngre.

I både Italien och Sverige finns behov av mer resurser till biblioteken och deras utveckling.
- Det räcker inte att kunna köpa in bra litteratur, vi måste även ha medel för att presentera den för barnen och väcka deras läslust. Och den problematiken ser likadan ut i de bägge länderna, avslutade Cay Corneliuson.

Header logo